Uzávierka: 28. apríl 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

Nový grantový program Inovatívna základná škola  Nadácie Slovenskej sporiteľne bude realizovaný v spolupráci s Nadáciou Pontis. Určený je pre základné školy a má slúžiť na podporu finančného vzdelávania a inovatívnych vzdelávacích metód.

Jeho adresátom sú všetky štátne, cirkevné ale aj súkromné základné školy s právnou subjektivitou na Slovensku.

Pod inovatívnymi metódami rozumieme vzdelávacie aktivity, ktoré rozvíjajú niektoré z nasledujúcich zručností alebo vedomostí:

  • aktivizovanie mladých ľudí a prebúdzanie ich vlastného premýšľania, zvedavosť a radosť z objavovania
  • inovatívnosť, kreativitu, originálnosť a experimentovanie
  • sociálnu a emocionálnu inteligenciu, súcit a úctu, empatiu, schopnosť spolupráce, pomoci a solidarity
  • schopnosť komunikovať, štruktúrovať myšlienky, argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa.

Na prihlasovanie projektov slúži elektronická podateľňa, všetky potrebné informácie o programe sa nachádzajú v odkaze.

Zdroj: Nadácia Slovenskej sporiteľne