Uzávierka: 28. apríl 2017
Maximálna výška grantu: 500 eur

Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára štrnásty ročník grantovej výzvy “Klub darcov 2017” určenej na podporu verejnoprospešných aktivít v Trenčíne a okolitom regióne.

Grantové kolo 2017 je opäť zamerané na podporu pestrej škály projektov týkajúcich sa voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania i pomoci zdravotne postihnutým. Adresátom sú obyvatelia miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou.

Projekty budú hodnotené podľa kritérií:

  • prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života
  • miera zapojenia dobrovoľníkov a participácie verejnosti
  • udržateľnosť/potenciál projektu
  • miera zviditeľnenia regiónu/potenciál pre propagáciu projektu
  • efektivita vynaložených prostriedkov

Uzávierka predkladania projektov je 28. apríla 2017, všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: Trenčianska nadácia