Uzávierka: 02.10.2016
Maximálna výška grantu: 200 eur

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia vyhlasuje tento rok 3. kolo svojho grantového programu.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady. Spája širokú komunitu, podporuje partnerstvá rôznych subjektov a aktivizuje lokálne darcovstvo.

Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najširší počet obyvateľov, musí byť neziskový a musí byť financovaný viaczdrojovo.

Žiadosť je nutné vyplniť prostredníctvom online formuláru.
Podrobné pravidlá pre udelenie grantu čítaj tu.