Uzávierka: 25. apríl 2019
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

“Zámerom programu je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.”

“Opora 2019”, grantový program Nadácie SPP je určený primárne na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Adresovaný je poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám a inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami.

Cieľové skupiny:

  • telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
  • deti a mládež s postihnutím
  • seniori
  • ženy a deti v Krízových centrách
  • iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia bez domova, imigranti a pod.)

Termín uzávierky je 25. apríl 2019, registrácia projektov prebieha prostredníctvom online formuláru.

Všetky podrobnosti sú v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Nadácia SPP