Uzávierka: 12. apríl 2017
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

“Zámerom programu je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti.” 

Opora, grantový program Nadácie SPP je aj vo svojom 9. ročníku určený primárne na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Adresovaný je poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám a inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami.

Cieľové skupiny:

  • telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
  • deti a mládež s postihnutím
  • seniori
  • ženy a deti v Krízových centrách
  • iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti a pod.)

Termín uzávierky je 12. apríl 2017, na prihlásenie projektu je nutné použiť online formulár.

Všetky podrobnosti sú tu.

Zdroj: Nadácia SPP