Uzávierka: 16. január 2017
Maximálna výška grantu: 2500 eur

V grantovom programe Spoločne pre región, ktorý je administrovaný Karpatskou nadáciou budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska.

Hlavným zámerom je podporiť komunity, obce a sídliská v regióne, motivovať ich k spolupráci a stimulovať tým inovatívne riešenie problémov.

Prioritne budú podporené projekty v oblastiach:

  • bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu
  • deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času
  • environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia

Podrobnosti sú tu, stiahni si aj formulár žiadosti o grant.