Uzávierka: 11. december 2017
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Grantový program “Zelené oázy” sa už od svojho vzniku snaží reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životného prostredia. Preto aj vo svojom 12. ročníku  podporí aktívnych občanov pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Jeho ambíciou je zlepšiť starostlivosť o spoločensky hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. V centre jeho záujmu bude tentokrát realizácia adaptačných opatrení ako reakciu na zmenu klímy.

Mimovládnym neziskovým organizáciám, základným, stredným školám a učilištiam, centrám voľného času, komunitným centrám, mestám a obciam slúži na podávanie žiadostí registračný formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 11. december 2017.

Všetky potrebné informácie o grantovom programe nájdeš tu.

Zdroj: Nadácia Ekopolis