Uzávierka: 12. december 2016
Maximálna výška grantu: 5000 eur

Základným cieľom grantového programu Zelené oázy je podporiť starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, sú trvalo udržateľné a podporujú ochranu prírody.

V poradí už 11. ročník bude zameraný na projekty zamerané na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti mohli rozvíjať svoje športové a pohybové vlastnosti, miesta, kde by v motivujúcom prostredí mohli tráviť voľný čas, učiť sa a hrať sa.

Podpora je určená pre nasledovné tipy projektov:

  • projekty športovo-rekreačného charakteru
  • výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej
  • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov
  • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch
  • prezentácia lokálnych produktov
  • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov
  • a ďaľšie

Podrobné informácie sa nachádzajú tu.