Uzávierka: 30. september 2016
Maximálna výška grantu: 2000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj podporí prostredníctvom svojho grantového programu Zelené oči environmentálne projekty, v ktorých sa zapoja do ochrany životného prostredia obyvatelia kraja.

K oblastiam podpory patrí okrem iného:

  • priame aktivity ako je napríklad zveľaďovanie verejných priestorov, výsadba zelene, budovanie komunitných a prírodných záhrad, a i.
  • osveta ako je napríklad environmentálne výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť, vzdelávacie aktivity spojené s účasťou v národných či medzinárodných projektoch, organizácia environmentálnych vzdelávacích zájazdov a i.

Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podať najneskôr do 30. septembra 2016.

Žiadosť o grant nájdeš v tomto odkaze, podrobnejšie info je tu.