Cieľom nadácie v rámci aktuálneho kola  je zlepšiť nevyhovujúcu životnú situáciu a umožniť vytváranie nových príležitostí pre deti a mladých ľudí, ktorí sú vystavení znevýhodneniu, resp. ohrozeniu v dôsledku nepriaznivých sociálnych podmienok, ktoré negatívne determinujú ich životy.

Jej zámerom je aj v tomto kole eliminovať bezprostredné sociálne či zdravotné riziká, vyplývajúce zo spôsobu života cieľových skupín programu – napr. delikvencia, užívanie drog, záškoláctvo, predčasný sexuálny život a podobne. Snaží sa sprostredkovať kvalifikované riešenie problémov a hľadanie spôsobov, aby cieľové skupiny tieto riešenia prijali.

Max. výška grantu: 4000 EUR
Viac info: www.intenda.sk