Cieľom je prispieť k rozvoju aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém – posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti.

Na program je vyčlenená suma 60 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 tisíc eur. O grant môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie. Očakávané sú projekty, ktoré budú zamerané na tvorivé kultivovanie mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň dokážu mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti.

Podporené môžu byť napríklad kampane vedúce k zvýšeniu citlivosti verejnosti voči odlišnej rasovej, kultúrnej či sociálnej identite, rôzne občianske aktivistické kampane, programy vzdelávania k aktívnemu občianstvu či ľudským právam, verejné diskusie a diskusné kluby, zaznamenávanie oral history, priame zapojenie sa mladých ľudí do kontroly výkonu verejnej moci, či do tvorby zásadných dokumentov samospráv a verejných inštitúcií.

Viac info