Od júna 2016 hľadajú kolegov do tímu v komunitnom centre v obci Kojatice a to na pozície odborný pracovník v KC a pracovník v KC.

Uchádzač by mal spĺňať nasledovné predpoklady:

  • nižšie stredné odborné vzdelanie
  • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít  alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti
  • znalosť slovenského jazyka
  • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.)
  • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC, pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť, prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov.

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

Miestom výkonu práce je Komunitné centrum Kojatice, Kojatice 198, 082 32 Svinia.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.6.2016.

Podrobnejšie info nájdeš tu.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon v Komunitnom centre Kojatice v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.