Dokedy: 19. september 2016
Kde: Brusel
Kedy: 10. október 2016

Európske fórum mládeže (YFJ) je platforma, reprezentujúca viac ako 90 národných rád mládeže a medzinárodných mládežníckych organizácií z celého kontinentu. Jej hlavnou úlohou je podpora mladých ľudí v aktívnom zapojení sa do spoločnosti s cieľom zlepšiť svoj vlastný život, prostredníctvom obhajoby ich potrieb a záujmov, čo sa európskych inštitúcií, Rady Európy a Organizácie Spojených národov týka.

V súčastnosti sa môžeš zapojiť do prebiehajúceho výberového konania na post koordinátorky/koordinátora politických záležitostí.

Tvojou pracovnou náplňou bude okrem iného:

 • strategické plánovanie a realizácia projektov s rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú vlády a mládežnícke organizácie (riadenie projektu)
 • monitoring a tvorba správ o vývoji v rôznych oblastiach politiky, a poskytovanie informácií predstavenstvu a členským organizáciám
 • návrh a tvorba briefingov, správ, pracovných, politických a strategických dokumentov
 • organizácia medzinárodných stretnutí, seminárov, debát, vzdelávanie a sieťovanie
 • dozorovanie rozpočtových položiek

Požaduje sa okrem iného:

 • vysokoškolský diplom v politických, spoločenských vedách alebo v inom príslušnom odbore, je možné jeho absenciu kompenzovať predchádzajúcou prácou v mimovládnych organizáciách alebo neformálnym vzdelaním
 • prehľad v oblasti mládežníckej politiky a dobrá znalosť rôznych inštitucionálnych partnerov, s ktorými fórum mládeže pracuje, ako je Európsky parlament, Európska komisia alebo Rada Európy
 • zázemie a skúsenosti v oblastiach, ako je mládežnícka politika, tvorba participatívnej politiky, dobrovoľnícka činnosť či činnosť v mládežníckych organizáciách
 • skúsenosť s prácou s mládežou
 • skúsenosti s riadením projektov
 • schopnosť skúmať, zhromažďovať, analyzovať a sumarizovať informácie
 • skúsenosti s prácou v multikultúrnom prostredí
 • pokročilá úroveň hovorenej i písanej angličtiny, prípadná znalosť ďalších jazykov

V prípade záujmu deadline pre prihlásenie sa je 19. september 2016, podrobné informácie o pracovnej ponuke nájdeš v tomto odkaze.