Uzávierka: 16. január 2017
Maximálna výška grantu: 150 000 eur

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.

Účelom výzvy je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

Program Kultúra národnostných menšín sa člení do nasledovných podprogramov:

  • zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
  • výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín
  • interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie ako aj formuláre jednotlivých projektov sa nachádzajú v elektronickom dotačnom systéme na webovom sídle úradu splnomocnenca vlády v odkaze.

Všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť tu.

Zdroj: Úrad vlády Slovenskej republiky