MVF vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v šiestich kategóriách: kultúrna spolupráca, vedecká výmena a výskum, vzdelávanie, mládežnícka výmena, cezhraničná spolupráca, propagácia a turizmus.

Maximálna výška grantu je 6 000 eur, pričom požadovaná suma nesmie presiahnuť 80% celkových nákladov na projekt, vrátane nákladov in-kind. Do projektu musia byť zapojené najmenej tri krajiny V4. Žiadateľom môže byť mimovládna organizácia, školy a ďalšie verejné inštitúcie.

Žiadosť musí byť podaná online systémom do poludnia 1. júna 2015.

Viac info nájdeš na visegradfund.org.