Dokedy: 26. január 2019
Kde: Riga, Lotyšsko
Kedy: 23. - 30. marec 2019

“V časoch, keď sa populistické, autokratické a protidemokratické hnutia snažia zhoršiť spolunažívanie medzi Európanmi, organizácie sociálne hnutia a všetci ťí, ktorí sa snažia priniesť spoločenskú zmenu od zdola nahor, musia byť pripravení, angažovať sa a podporiť mladých ľudí v ich občianskej participácii.”

Tréningový kurz – “Patterns of activism” sa preto zameria predovšetkým na rozvíjanie politickej gramotnosti a kritického myslenia mladých ľudí a na posilnenie ich aktívnej úlohy vo svojich komunitách.

Účastníci podujatia sa naučia:

  • lepšie porozumieť súčasnému stavu spoločnosti
  • identifikovať súčasné politické a spoločenské trendy a s tým spojené dezinformačné kampane
  • zdokonalia a prehĺbia si svoje znalosti o metódach kritického myslenia a aktívneho občianstva
  • a iné

Cieľovou skupinou sú mládežnícki pracovníci, mladí lídri a dobrovoľníci, ktorí sú ochotní a schopní motivovať mládež k účasti na aktivitách na rozvoj svojich komunít.

Podujatie sa uskutoční v termíne 23. – 30. marca v lotyšskej Rige, záujemcovia o účasť použijú na prihlasovanie sa nasledovný formulár, deadline pre registráciu je 26. január 2019.

Všetky náklady spojené s účasťou budú záujemcom uhradené v plnej výške.

Podrobnejšie informácie v angličtine si prečítaj v odkaze.

Zdroj: YNF – International Young Nature Friends