Uzávierka: 26. 10. 2011
Maximálna výška grantu:

Uzávierka: 26. 10. 2011

Cieľom grantového programu je podpora inovatívnych učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem prispieť k zmene zaužívaných spôsobov výučby a na svojich hodinách zavádzať zaujímavé a interaktívne vzdelávacie trendy. Aktuálny ročník grantového programu prináša aj možnosť získať finančnú podporu na odborné vzdelávanie pedagógov – absolvovanie študijných pobytov a stáží, vzdelávacích kurzov, seminárov a workshopov či už doma alebo v zahraničí.

Max. výška grantu: 1 500 Eur
Celková výška podpory: 120 000 Eur na projekty; 30 000 Eur na vzdelávanie pedagógov
Viac informácií: http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=21&rs=464