Uzávierka: 09.11.2011
Maximálna výška grantu: 5 000 €

O podporu v programe  môžu žiadať všetci študenti/doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent/doktorand plánuje venovať.

Štipendiá budú poskytované na zahraničné študijné pobyty/ letné školy/ stáže/ výskumné pobyty v rámci celej Európy a Turecka, určené na akademický rok 2011/2012 a 2013.

Celková výška podpory: 66 500 Eur

Viac informácií: http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=17&lang=sk#top