Trenčianska nadácia spolu so spoločnosťou Emerson a.s. otvorila 1. kolo grantového programu Nové nápady na Váhu 2016.

Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € sú určené na podporu projektov z vybraných oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom. Môžu sa týkať aktivít počas jari 2016, konkrétne voľného času detí a mladých ľudí, prevencie kriminality, kultúry, športu, sídliskových aktivít a skvalitňovania životného prostredia.

O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, kultúrne a voľnočasové inštitúcie, obyvatelia a neformálne skupiny obyvateľov obcí a miest so sídlom v okrese Nové Mesto nad Váhom. Alebo mimovládne organizácie so sídlom v SR, ktorých projekty sa bezprostredne dotýkajú života v obciach a mestách v okrese Nové Mesto nad Váhom.

V prípade záujmu je potrebné poslať vyplnenú žiadosť (jeden originál a kópiu) a povinné prílohy poštou na adresu Trenčianska nadácia, Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín. Zároveň je potrebné poslať vyplnené žiadosť (vo Word formáte) aj elektronicky na tnn@trencianskanadacia.sk.

Podrobné informácie na trencianskanadacia.sk.