V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Podporené v nej budú projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018 a zároveň tie, v ktorých realizáciou naplánovaných vecných úloh bude dosiahnutý minimálne jeden z nasledovných ukazovateľov programu:

  • počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu
  • dĺžka nových, zmodernizovaných, alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov
  • počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach

Online formulár na predkladanie žiadostí je tu, podrobnejšie info o výzve si prečítaj tu.