Projekty vo verejnom priestore – kultúrne aktivity mladých ľudí, aktivity referujúce ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného prostredia, tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí, generačná a medzisektorová spolupráca na sprístupňovaní zanedbaného verejného priestoru a pod., môžu získať grant Nadácie Intenda.

O grant môžu žiadať neformálne skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, ktoré sa musia na nákladoch projektu podieľať aspoň 20%. Podpora je určená na podporu konkrétnych aktivít, nie inštitucionálne náklady. Pozri podrobnosti.