Cieľ programu
Podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest (s počtom obyvateľov nad 25 000).

Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Výška podpory
6000 € 
Projekty by mali byť realizované v rozmedzí marca až októbra 2012.

Oprávnení žiadatelia

  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.), ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne,
  • vysoké školy, športové kluby, kluby turistov,
  • samospráva mesta v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie,
  • správcovia zelene a rekreačných objektov v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie,
  • štátna ochrana prírody v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie.

Viac info