Dokedy: 1. december 2016
Kde: Bavorsko, Nemecko
Kedy: akdemický rok 2017/18

Postgraduálne štúdium v zahraničí je nielen unikátnou príležitosťou ako rozšíriť a zdokonaliť svoje vysokoškolské vzdelanie, ale aj ako v budúcnosti uplatniť získané zručnosti. Pre mladých ľudí býva často nesmierne dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu osobnému rozvoju.

Slobodný štát Bavorsko v súčastnosti ponúka možnosť získať štipendiá zahraničným záujemcom o štúdium v akademickom roku 2017/18.  Ponuka je určená absolventom z Bulharska, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska.

Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov postgraduálneho štúdia, výskumu a výskumných pobytov na verejných vysokých školách v Bavorsku.

Hlavným cieľom výzvy je podpora vedeckej spolupráce a študentskej výmeny medzi Bavorskom a východnou Európou.

Podrobnejšie informácie v nemčine sa nachádzajú tu.

 

.