Centrum Koburgovo, n.o. vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rozvíja odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra.

Momentálne potrebuje rozšíriť svoj tím o človeka na pracovnú pozíciu pracovníka komunitného centra.

Požaduje sa:

 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti
 • znalosť slovenského jazyka
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.)
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny

Pracovník centra vykonáva okrem iného:

 • asistuje odbornému pracovníkovi
 • mapuje potreby cieľovej skupiny
 • vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC
 • vedie napr. voľno – časové aktivity pre deti a mládež
 • zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC
 • vedie nevyhnutnú administratívu
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10. augusta 2016 o 10.00 v priestoroch Centra pomoci pre rodinu.

Podrobnosti o pracovnej pozícii si prečítaj tu.