Študenti a študentky posledného ročníka doktorandského štúdia môžu od Nadácie Intenda získať podporu na vypracovanie svojej dizertačnej práce. 6 najlepších doktorandov/iek získa individuálny grant vo výške 3 000 eur. 50% poskytnutého grantu je určených na pokrytie životných nákladov doktoranda, zvyšných 50% na na pokrytie oprávnených nákladov, ktoré doktorand vyšpecifikuje v projekte (nákup odbornej literatúry, prístrojov, konferencie, odborné pobyty a pod.). Podrobné grantové podmienky a prihlasovací formulár nájdeš na intenda.sk.