Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už siedmy rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumejú: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 100 000 EUR. Program OPORA je v roku 2011/2012 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

    • Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. 9. 2011
    • Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti – 2. kolo s uzávierkou 7. 3. 2012

Viac info