Nadácia SPP realizuje už deviaty rok program Opora 2016 na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Tento rok sa program zameriava na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

O grant môžu žiadať

  • mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy,
  • štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie),
  • špeciálne školy,
  • iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci.

Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom online formulára, najneskôr 6. apríla.

Viac info na nadaciaspp.sk.