IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijíma žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu pre rok 2016 v rámci Programov pre mládež – podprogramy:

 • SLUŽBY pre mladých
  Podpora zabezpečenia informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Viac TU.
 • HLAS mladým

  Podpora činnosti štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov a
  na celoštátnej úrovni. Viac TU.
 • PRIORITY mládežníckej politiky
  Podpora aktivít zameraných na napĺňanie cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež s prihliadnutím na tematické zameranie počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 a ciele a výzvy mládežníckej politiky podľa Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Viac TU.

Žiadosť o dotáciu v príslušnom programe je potrebné vyplniť  prostredníctvom elektronického systému, najneskôr do 18. decembra 12.00 hod.. A po odoslaní elektronickej žiadosti poslať jedno originálne vyhotovenie v označenom a nepriehľadnom obale na IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, SK -842 58 Bratislava 4.

Podrobné informácie o jednotlivých podprogramoch na iuventa.sk.