Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne v rámci Programov pre mládež 2014 – 2020 dotácie mládežníckym organizáciám. Aktuálne programy nadväzujú na doterajšie výzvy ADAM, momentálne sú otvorené dva – Hlas mladých a Služby mladým.

Hlas mladých je zameraný na podporu činnosti štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni krajov a celoštátne. Tieto mimovládne štruktúry by mali reflektovať potreby mladých v politikách, zvyšovať ich úroveň participácie a reprezentáciu, zbierať podnety pre tvorbu mládežníckej politiky a vytvárať partnerstvá. Dotácia sa poskytuje do výšky 80% nákladov žiadateľa, na samosprávnej úrovni do 25 000 eur, na celoštátnej do 50 000 eur. Viac info tu.

Služby mladým je program zameraný na podporu poskytovateľov informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Dotácia predstavuje 80% nákladov žiadateľa, na regionálnej úrovni do 25 000 eur, pri nadregionálnej pôsobnosti 50 000 eur. Viac tu.