Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) vyhlasuje grantový program Res publica zameraný na zapojenie mimovládnych organizácií do riešenia problémov znevýhodnených skupín a presadzovanie nediskriminácie a tolerancie.

Výzva kladie osobitný dôraz na projekty zamerané na monitorovanie a vyhodnocovanie realizácie národného akčného plánu Dekády inklúzie Rómov (2005 – 2015) a Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.

Cieľom programu je podpora aktivít na odstraňovanie nerovnosti a intolerancie v spoločnosti, zapájanie sa do tvorby a implementácie politík, ako aj monitorovanie realizácie opatrení vo všetkých hlavných prioritách Dekády inklúzie Rómov – vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, zdravie, vrátane prierezových tém, ako je boj proti diskriminácii a podpora rodovej rovnosti.

Maximálna výška grantu: 13 000 Eur
Vlastné zdroje organizácie alebo spolufinancovanie z iných zdrojov: 10% z celkových nákladov
Minimálna doba trvania projektu: 1 rok
Uzávierka: 13.4.2012

Žiadateľmi môžu byť mimovládne neziskové organizácie registrované v Slovenskej republike.
V rámci grantového kola môže organizácia podať len jeden projekt.

Viac info