Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Dotácia podporí projekty ktoré zabezpečujú informačné a poradenské služby pre mládež a služby v oblasti dobrovoľníctva mládeže.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť elektronicky do systému NELSON do 19. januára 2015 do 12:00. Písomnú formu žiadosti doručte najneskôr do 19. januára 2015 na adresu: IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava. A to osobne najneskôr do 14:30. Pri zasielaní žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Musí byť odovzdaná v jednom uzavretom nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne: „NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o dotáciu SLUŽBY/D/1/2015“, po označení nasleduje názov a úplná adresa žiadateľa.

Viac info o výzve nájdete na iuventa.sk.