Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce.

Grant je určený na:

-podporu sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách,

– senzibilizáciu majority,

– sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce,

– činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie,

– obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu a podpora utvorenia náhradného rodinného prostredia

Oprávnenými žiadateľmi o podporu sú mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, ne investičné fondy, obce a mestá a iné organizácie. Podrobné podmienky grantu TU.