Program je otvorený pre projekty pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska.

Ciele programu
• Posilnenie miestnych komunít prostredníctvom svojpomoci a podpora komunitného ducha pri riešeniach miestnych problémov mobilizáciou miestnych zdrojov.
• Motivovanie k vytváraniu dlhodobých širokých multi – sektorových partnerstiev na komunitnej úrovni so zapojením miestnych svojpomocných skupín.
• Stimulácie inovatívnych riešení a najlepších praktík, ktoré pomôžu iným ako dobré príklady.
• Podpora miestnych komunitných iniciatív, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci US Steel Košice a jej dcérskych spoločností.
• Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy s pôsobiskom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Viac info