SPP, Nadácia SPP a EkoFond spojili svoje sily v programe SPPoločne a finančne podporiť kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur.

Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov Slovenska sa do 10. júna môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí a miestnych komunít. Prihlasovanie projektov, informovanie o priebehu programu ako aj verejné hlasovanie bude prebiehať online.

Cieľom programu je pomáhať adresne, konkrétnym ľuďom a komunitám. Hlasovanie a rozhodovanie o podporených projektoch bude preto v rukách širokej verejnosti.

Každá nepodnikateľská právnická osoba môže prihlásiť len jeden projekt a to do 10. júna. Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 10 000 eur.

O finančný príspevok môžu požiadať:

  • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
  • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia
  • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
  • Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
  • Obce a mestá

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

  • SPPoločne pre ľudí – podpora kultúry a kultúrno-spoločenských aktivít a projekty z oblasti športu a rozvoja pohybových aktivít.
  • SPPoločne pre domovinu – vzdelávanie v oblasti ekológia a trvalo udržateľný rozvoj, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.

Z prihlásených projektov odborné komisie v každom z troch regiónov vyberú 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.sppolocne.sk. Online hlasovanie bude spustené v júli. Šancu uspieť bude mať minimálne 10 projektov v každom regióne.

Viac informácií: www.sppolocne.sk.