Dokedy: 12. jún 2019
Kde: Európa a New York, USA
Kedy: pohovory - 27. jún 2019

Asociácia krajských rád mládežeMinisterstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  a IUVENTA ponúkajú mladým ľudom jedinečnú príležitosť stať sa Mládežníckym delegátom SR v OSN.

Poslaním projektu – Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka v OSN na rok 2019, s presahom na rok 2020, je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky OSN je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí, keďže na obdobie jedného roka budú aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež, nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene.

Z tohto dôvodu sa hľadá mladý človek s jasnou víziou, ktorú bude vedieť uskutočniť vďaka svojej pracovitosti, vedomostiam a skúsenostiam.

Od vybraného delegáta/delegátky sa očakáva:

 • prednášky v regiónoch SR na jednu z tém SDGs/OSN
 • zameranie sa aj na rómsku komunitu a komunitu ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • ochota poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách apod.
 • dvojtýždňová účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku a príprava prejavu
 • organizácia aspoň 1 sprievodného podujatia počas pobytu v NYC na Stálej misii SR pri OSN v spolupráci s mládežníckymi delegátmi a delegátkami OSN z iných krajín
 • účasť na podujatiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúcich sa mládeže v priebehu mandátu

Vybranému delegátovi/delegátke sa ponúka:

 • príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN
 • realizácia aktivít, pokrytie cestovných výdajov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v
  New Yorku a pod), hradených AKRAM do výšky približne 5000 EUR
 • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku na jeseň 2019)
 • spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších
 • mentoring od predchádzajúceho mládežníckeho delegáta
 • organizačná podpora od Iuventy pri organizácii prednášok a workshopov v regiónoch

Formálne kritéria výberu:

 • vek 18 až 25 rokov (vrátane)
 • výborná znalosť anglického jazyka
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (záväzok šíriť nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v rôznych regiónoch)
 • preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.).

Výhodou je:

 • záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí
 • znalosť ďalších rokovacích jazykov OSN
 • skúsenosť s vystupovaním na verejnosti

Ak máš skvelý program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhaj a prihlás sa vyplnením prihlasovacieho formulára najneskôr do 12. júna 2019,
a zaslaním štruktúrovaného životopisu v slovenskom
jazyku na osn.delegat@akram.sk.

Pohovory sa uskutočnia dňa 27. júna 2019 na MŠVVaŠ SR.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže