Dokedy: 30. apríl 2020
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: akademický rok 2020/2021

Cieľom Štipendia Martina Filka vyhláseným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe.

V jeho rámci je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole, pričom sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe.

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou štúdia.

Žiadosti o poskytnutie štipendia spolu s prílohami je potrebné poslať najneskôr do 30. apríla 2020 na odbor.vsv@minedu.sk..

Všetky potrebné informácie si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR