Karpatská nadácia otvorila 3. ročník grantového programu na podporu projektov z východného Slovenska. Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia a vyžaduje aktívne zapojenie zamestnancov T-Systems Slovakia.

Podpora pôjde na realizáciu verejnoprospešných a dobrovoľníckych projektov rôzneho tematického zamerania, ktoré však majú prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb miestnej komunity.

Žiadať o grant môžu mimovládne neziskové organizácie so sídlom v Košickom alebo Prešovskom kraji a prihlásené projekty musia byť realizované na tomto území.

Projekty je potrebné prihlásiť vyplnením formulárov (Žiadosť o grant, Rozpočet projektu) a zaslaním poštou na adresu Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice alebo podaním osobne v sídle spoločnosti T-Systems Slovakia. Obálka musí byť zalepená a označená názvom programu „T“ for all, all for „T“ 2016.

Viac info na karpatskanadacia.sk.