Projekty musia mať zameranie na:

Zeleň – kreatívne a na mieru šité riešenia podporujúce ozeleňovanie miest, napríklad výsadba zelene, čistenie zelených plôch v mestách, revitalizácia parkov, záhrad, úprava turistických/vychádzkových chodníkov, rozvoj a budovanie cyklistických trás, čistenie a úprava verejných priestranstiev (vodných tokov), alebo

Recykláciu– projekty, ktoré podporujú separáciu a recykláciu odpadu, separáciu odpadu (inštalácia nových kontajnerov a podobne), organizáciu podujatia, ktoré by zviditeľnilo separovanie odpadu, rušenie a čistenie nelegálnych/nevhodných skládok odpadu

Okrem tematického zamerania musia projekty spĺňať aj tieto podmienky:

Komunita – nadácia požaduje zapojenie širšej miestnej komunity do aktivít projektu, uprednostní viac sektorovú spoluprácu občanov-dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta.

Dobrovoľníctvo – podmienkou je, aby bol projekt realizovaný so zapojením dobrovoľníkov do aktivít, či už firemných alebo dobrovoľníkov z regiónu, z blízkeho susedstva atď.

VÝŠKA GRANTU

Maximálna výška grantu na zabezpečenie realizácie jedného schváleného projektu je 4.000 eur.

Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené pre jednotlivé projekty, je 89.488,77 eur.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT


Mimovládne organizácie
: nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví,

Miestna samospráva: mestský úrad, obecný úrad,

Materské a základné školy

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti.

Viac o grantovej výzve sa dozviete na stránke: www.pontis.sk