Kde: Zvolen
Kedy: 27. - 29. 6. 2016
Dokedy: 24.06.2016

Slovenský inštitút mládeže-IUVENTA v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a s partnerom projektu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďomKomunálnou poisťovňou, pripravuje v dňoch 27. – 29. 6. 2016 vo Zvolene tréning určený zástupcom samospráv, ktorí sú v nej zodpovední za deti a mladých ľudí, pracovníkom s deťmi a mladými ľuďmi ako aj pracovníkom s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami detí a mladých ľudí.

Cieľom tréningu je vzdelávať a podporovať zástupcov samospráv v napĺňaní princípov Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom a upriamiť pozornosť na dlhodobo nereflektované potreby detí a mladých ľudí. Taktiež chceme podnietiť mapovanie potrieb detí a mladých ľudí a vytváranie mechanizmov reagovania na tieto potreby – tvorba a implementácia akčných plánov na úrovni samospráv, príp. inštitúcií a organizácií v nich pôsobiacich.

Prihlásiť sa je nutné najneskôr do 24.júna 2016, prihlasovací formulár je k dispozícii tu.