Dokedy: 9. január 2017
Kde: Bratislava
Kedy: čím skôr

Služobný úrad Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie dvoch štátnozamestnaneckých miest hlavného štátneho radcu v odbore ľudských práv.

Náplň práce:

  • tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti ľudských práv
  • koncepčná činnosť v oblasti ľudských práv
  • koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv

Od uchádzača sa požaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore práva, znalosť cudzieho jazyka: anglický, nemecký alebo francúzsky jazyk, práca s PC (MS Office), oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.

Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať  písomne na adresu ministerstva alebo elektronicky na adresu vyber@justice.sk.

Všetky podrobnosti o výberovom konaní sú tu.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky