Uzávierka: 12. apríl 2019
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

V roku 2019 vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky finančné prostriedky určené na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom “ENVIROPROJEKT 2019”.

Výzva sa sústredí na témy – predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha, prechod na obehové hospodárstvo: viac recyklácie – menej skládkovania, ochrana biodiverzity v areáli školy a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v našej obci.

Školské rozvojové projekty by mali byť zamerané na:

  • tvorbu vlastného environmentálneho programu školy
  • implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • metodické a učebné materiály a pomôcky k téme
  • konkrétne praktické aktivity so žiakmi

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 12. apríl 2019.

Všetky potrebné informácie si môžeš prečítať v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky