Uzávierka: 9. apríl 2020
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj v tomto roku vyčlenilo finančné prostriedky určené na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom “ENVIROPROJEKT 2020.

Sústredí sa na nasledovné tematické okruhy:

  • predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha
  • prechod na obehové hospodárstvo: viac recyklácie – menej skládkovania
  • ochrana biodiverzity v areáli školy
  • zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v našej obci

Rozvojové projekty by mali byť zamerané na tvorbu vlastného environmentálneho programu školy, implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu, metodické a učebné materiály a pomôcky a na konkrétne praktické aktivity so žiakmi.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulárdeadline pre ich registráciu je 9. apríl 2020.

Všetky potrebné informácie si môžeš prečítať v odkaze, alebo TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky