Dokedy: 2. máj 2017
Kde: kdekoľvek v zahraničí
Kedy: osobné pohovory - 31. máj 2017

Cieľom Štipendia Martina Filka je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

Štipendium slúži na pokrytie študijných nákladov ako je školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie, počas maximálne dvoch akademických rokov. Úspešní žiadatelia sa prijatím štipendia zároveň zaviažu odpracovať  tri roky v štátnej správe.

Uchádzač by mal byť občanom SR, uchádzajúci sa o štúdium, prijatý na štúdium alebo už študujúci na vysokých školách v zahraničí, pričom toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v podporovaných študijných oblastiach. V rámci výzvy je možné podať len jednu žiadosť.

Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:

  • Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Analytické centrum
  • Ministerstvo spravodlivosti SR – Analytické centrum
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Inštitút vzdelávacej politiky
  • Ministerstvo zdravotníctva SR – Inštitút zdravotnej politiky
  • Úrad vlády SR – Sekcia regionálneho rozvoja, Inštitút pre stratégie a analýzy

Vyplnenú žiadosť je potrebné spolu  s prílohami v listinnej i elektronickej forme zaslať najneskôr do 2. mája 2017 na odbor.vsv@minedu.sk a poštovú adresu uvedenú v odkaze na konci článku.

Pôvodný článok a všetky potrebné informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR