Uzávierka: 14. august 2017
Maximálna výška grantu: 15 000 eur

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dotácia je určená pre:

  • občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a ďalšie organizácie tretieho sektora
  • obce a vyššie územné celky, vrátane nimi zriadených organizácií
  • organizácie plniace úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému
  • Slovenský červený kríž, Medzinárodnú organizáciu pre integráciu a ďalšie

V rámci výzvy budú podporené aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne.

Deadline pre podávanie žiadostí je 14. august 2017.

Všetky potrebné informácie sú tu alebo v odkaze.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity