Uzávierka: 15. január 2018
Maximálna výška grantu: 50 000 eur

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže, boj proti prejavom extrémizmu, projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na ochranu a podporu obetí trestných činov.

Dotáciu je možné použiť na:

  • posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd
  • podporu aktívnej občianskej spoločnosti, uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania, výchovu a vzdelávania detí a mládeže, vzdelávanie a školenia, spoluprácu a partnerstvá organizácií a inštitúcií
  • zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín
  • poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc
  • zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok
  • a iné

Žiadatelia podávajú svoje žiadosti v informačnom systéme ministerstva najneskôr do 15. januára 2018 prostredníctvom nasledovného formuláru.

Všetky potrebné informácie o výzve nájdeš v odkaze alebo TU.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky