Uzávierka: 1. február 2021
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

ACF – Slovensko podporuje slovenské občianske združenia pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahe vytvoriť lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, chrániť ľudské práva a zabezpečiť občianske vzdelávanie a zlepšiť pozíciu zraniteľných skupín v spoločnosti.

Osobitná pozornosť je v rámci programu venovaná mladým ľuďom a ich participácii na verejnom dianí.

Zámerom je podpora aktivít bilaterálnej výmeny skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi občianskou spoločnosťou na Slovensku a subjektmi z donorských krajín. Osobitnou prioritou bilaterálnej spolupráce je riešenie šírenia fake news a antidemokratickej propagandy a boj proti nepriaznivému vplyvu týchto javov na dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie a hodnoty liberálnej demokracie.

Deadline pre podávanie žiadostí o podporu projektov je 1. február 2021, všetky potrebné informácie sa nachádzajú TU.

Zdroj: Active Citizens Fund na Slovensku