Uzávierka: 29. september 2017
Maximálna výška grantu: 150 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Základným cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy.

Finančné prostriedky je v rámci výzvy možné poskytnúť obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy.

Všetky potrebné informácie o výzve nájdeš v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky