Uzávierka: 18. január 2017
Maximálna výška grantu: 200 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!

Jej prioritným cieľom je zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny a zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania.

Je určená pre:

  • fyzické alebo právnické osoby
  • gymnázia a stredné odborné školy
  • vysoké školy
  • mimovládne neziskové organizácie

Príspevky majú byť použité na aktivity ako je tvorba a realizácia vzdelávacích programov, podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít, podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní a ďalšie.

Podrobnosti si môžeš prečítať tu.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR