Dokedy: 18. apríl 2017
Kde: Fakulta architektúry STU, Bratislava
Kedy: 21. apríl 2017

“Každé mesto je súčasťou siete formovanej medzinárodnými prepojeniami a špecifickými zónami, ktoré určujú jeho výmeny so zbytkom sveta. Dopady migračných pohybov a globalizovanej výmeny tovaru a služieb sú v takýchto uzloch markantnejšie, no je v nich možné rozpoznať aj zárodky politických zmien.”

Workshop TLAČ A ŤAHAJ! / PUSH AND PULL! sa zameria na uzly mobility a migrácie a prostredníctvom nich na produkciu, geopolitický rozmer a komunikovateľnosť alternatívnych foriem poznania.

Zahraniční lektori Michael Hieslmair a Michael Zinganel predstavia v jeho rámci preferenčné projekty vo vzťahu k rôznym teóriám, atribútom a metódam umeleckého a vedeckého výskumu týkajúce sa „kartografie“ a „(hĺbkového) mapovania“ medzinárodného pohybu a migrácie. Náplňou workshopu bude práca so samovoľne nadobudnutými poznatkami, ich organizácia a prezentácia, ako aj aplikovanie metód, stratégií a konverzačných techník využívaných v odboroch jednotlivých účastníkov.

Pre účasť na podujatí sa zaregistruj na workshop.mobility@gmail.com najneskôr do 18. apríla 2017. V maile uveď svoje meno, pracovisko a odbor, v ktorom pôsobíš.

Podujatie sa uskutoční dňa 21. apríla 2017 na Fakulte architektúry STU v Bratislave, účasť je bezplatná.

Podrobnejšie info o akcii je tu.

Zdroj: iniciatíva Tranzit