Cieľovou skupinou programu sú seniori, ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov), ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, hľadajú nový zmysel života, potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú životnú situáciu.

V programe budú podporené zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov najmä prostredníctvom:

  • Vzdelávacích aktivít
  • Sebarealizácie seniorov v rôznych oblastiach
  • Podpory samostatnosti, autonómie a nezávislosti
  • Integračných aktivít

Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, obce a mestá, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť a rozpočtové organizácie.

Viac info